Vedúci redaktor

Anton Krištín (Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen)

Výkonný redaktor
Michal Baláž (Katolícka univerzita, Ružomberok)

Adresa redakcie
Časopis Tichodroma
Ústav ekológie lesa SAV
Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen
tichodroma@ife.sk


Redakčná rada

Peter Adamík (Univerzita Palackého, Olomouc, Česko)
Miroslav Čapek (Ústav biologie obratlovců AV ČR, Česko)
Alžbeta Darolová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Alice Exnerová (Univerzita Karlova, Praha, Česko)

Benjamín Jarčuška (Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen)
Dušan Karaska (ŠOP SR, Banská Bystrica)

Ľudovít Kocian (Univerzita Komenského, Bratislava; Emeritus)
Martin Korňan (Technická univerzita, Zvolen)
Peter Lešo (
Technická univerzita, Zvolen)
Jozef Ridzoň (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava)
Lucia Rubáčová (Univerzita Komenského, Bratislava)
Andrej Stollmann (Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen; Emeritus)
Karel Weidinger
(Univerzita Palackého, Olomouc, Česko)

© SOS/BirdLife Slovensko