Časopis Tichodroma [ISSN 2644-4992 (online) a ISSN 1337-026X (print)] vydávajú
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied.
Vychádza jedenkrát ročne a uverejňuje pôvodné ornitologické články,
krátke správy, rešerše, fóra a tiež personálie v slovenčine, češtine alebo angličtine. Rukopisy prechádzajú
recenzným pokračovaním. Práce publikované v časopise sú evidované v medzinárodných
databázach Scopus® (od 2019) a Zoological Record® a ornitologických referenčných časopisoch
Recent Ornithological
Literature a Ornithologische Schriftenschau.

   
© SOS/BirdLife Slovensko